W dniu 29 lipca 2019 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Jej głównym celem jest włączenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 134, z późn. zm).

Czego dotyczy nowelizacja ustawy?

Zgodnie z zapisami ustawy, każdego roku Inspekcja Transportu Drogowego będzie musiała sprawdzić stan techniczny co najmniej 5% wszystkich zarejestrowanych w Polsce pojazdów ciężarowych, busów przewożących powyżej 9 osób i autobusów, w szczególności: 

1. pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą (M2 i M3)

 • M2 – pojazdy do przewozu osób mające więcej niż osiem miejsc i o masie maks. mniejszej niż 5 ton
 • M3 – pojazdy do przewozu osób mające więcej niż osiem miejsc i o masie maks. większej niż 5 ton

2. pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków i mających maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 tony (N2 i N3):

 • N2 – pojazdy do przewozu ładunków o masie maks. większej niż 3,5 tony, ale nie przekraczającej 12 ton
 • N3 – pojazdy do przewozu ładunków o masie maks. większej niż 12 ton

3. przyczep o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony (O3 i O4)

 • O3 - pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 10 ton.
 • O4 - pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 10 ton.


4. ciągników kołowych użytkowanych głównie na drogach publicznych do komercyjnego drogowego transportu towarów o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40km/h (T5 - ciągniki rolnicze)

Choć nowelizacja ustawy odnosi się do kontroli stanu technicznego pojazdów powyżej 3,5 tony lub mogących przewozić więcej niż dziewięć osób, nie oznacza to, że w pojazdach do 3,5 tony (zarówno w aspekcie przewożenia osób jak i towarów) nie będą odbywać się takie kontrole.

Normy ilości kontroli drogowych stanu technicznego pojazdu

Według ustawy, Główny Inspektor Transportu Drogowego w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji zobowiązany jest planować i organizować kontrole techniczne floty ciężkiej oraz autobusów i busów, które mogą przewozić więcej niż 9 osób w taki sposób, aby łączna liczba tych kontroli obejmowała, w każdym roku kalendarzowym, co najmniej 5% łącznej liczby takich pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli w trakcie kontroli technicznej pojawią się nieprawidłowości, pojazd może zostać skierowany na szczegółową kontrolę techniczną do mobilnej stacji kontroli drogowej albo do wyznaczonego przez kontrolującego punktu. Szczegółowa, techniczna kontrola drogowa będzie przeprowadzana w możliwie najkrótszym czasie i w najbliższym punkcie przeprowadzania kontroli drogowej.

Ponadto ustawa zapewnia uczestnictwo Inspekcji Transportu Drogowego, co najmniej raz w roku, w skoordynowanych z właściwymi organami kontrolnymi innego państwa członkowskiego UE lub innych państw członkowskich UE, drogowych kontrolach technicznych pojazdów.


Obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy

Ponadto ustawa nakłada na kierujących pojazdami określonych kategorii, zarejestrowanych w Polsce obowiązek posiadania i okazywania podczas kontroli na drodze protokołu ostatniej drogowej kontroli technicznej, jeżeli taka miała miejsce.

Z kolei kierujący pojazdem zarejestrowanym za granicą, ale uczestniczącym w ruchu drogowym na terytorium Polski, podczas kontroli na drodze, zobowiązani są do przedstawienia dokumentu, który potwierdzi przeprowadzone badanie techniczne. Dokument ten powinien zawierać co najmniej:

 • numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu,
 • numer rejestracyjny i kraj rejestracji pojazdu,
 • miejsce i datę przeprowadzonego badania technicznego,
 • stwierdzone usterki i ich kategorie,
 • wynik badania technicznego,
 • aktualny termin ważności badania technicznego
 • nazwę organu kontrolnego lub stacji kontroli pojazdów oraz podpis lub numer ewidencyjny diagnosty, który przeprowadził badanie techniczne.

Sankcje za naruszenia

W nowym taryfikatorze, który obowiązuję od września 2018 roku, ujęte zostały już naruszenia oraz waga naruszeń dotycząca ewentualnej niezdatności technicznej pojazdu. I tak:

 • w załączniku nr 3 dla przedsiębiorcy - w punkcie 9.2 czytamy:

  Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowane jako niebezpieczne – za każdy pojazd: 2000 zł i klasyfikacja jako NN, czyli najpoważniejsze naruszenie.

 • w załącznik nr 4 dla zarządzającego transportem - w punkcie 15.2 czytamy:

  Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowane jako niebezpieczne - 500 zł i klasyfikacja jako NN, czyli najpoważniejsze naruszenie.

 

Przypominamy, że NN czyli najpoważniejsze naruszenie skutkuje wszczęciem postępowania o utratę dobrej reputacji zarówno dla zarządzającego transportem jak i dla przedsiębiorcy. To z kolei może przyczynić się do cofnięcia licencji na wykonywanie przewozu drogowego!

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: https://www.prezydent.pl/