19 lutego 2021 roku Komisja Europejska zaprezentowała raport, z którego wynika, że obowiązkowy powrót pojazdu do jednej z baz eksploatacyjnych w państwie przewoźnika maksymalnie co 8 tygodnie od czasu opuszczenia tego państwa, wpłynie na wzrost emisji dwutlenku węgla w transporcie drogowym do 4,6% w 2023 roku.

W tym miejscu warto przypomnieć, że końcem 2019 roku Komisja Europejskie ogłosiła tzw. European Green Deal, czyli plan działania, który zakłada, że Europa ma się stać pierwszym, naturalnym dla klimatu kontynentem. Przedstawiono strategie, które mają na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Europa musi w większym stopniu i szybciej ograniczać emisje pochodzące z transportu.

I tak Pakiet Mobilności zakłóca idę European Green Deal.

Analiza przepisu dotyczącego obowiązkowego powrotu pojazdów, w przedstawionym scenariuszu pokazuje, że może on spowodować nadprogramowe przejazdy, skutkujące nawet 2,9 mln ton dodatkowych emisji CO2 w 2023 r. Równocześnie w badaniu koncentrującym się na ograniczeniu kabotażu, szacuje się, że wprowadzony przepis może doprowadzić do dodatkowych 397 000 ton emisji CO2 oraz do potencjalnych negatywnych skutków długoterminowych dla kolejowych i intermodalnych przewozów towarowych.

W związku z powyższym Komisja Europejska ma rozpocząć dyskusję z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat możliwych dalszych działań z uwzględnieniem realizacji celów European Green Deal, prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku oraz potrzeby zapewnienia wysokich standardów społecznych i dobrobytu kierowców.


__________

Źródło: www.inelo.pl