Aby skutecznie egzekwować prawo międzynarodowe w Unii Europejskiej, kluczowe jest wprowadzenie wspólnej klasyfikacji wagi naruszeń przepisów w zakresie transportu drogowego. Stanowi to wspólny punkt odniesienia dla państw członkowskich w dostosowaniu krajowych systemów kontroli i sankcji, zacieśnienia współpracy administracyjnej oraz zapewnienia równego traktowania kierowców i przedsiębiorców.

Zgodnie z artykułem 19 ust.1 z rozporządzenia (WE) nr 561/2006 państwa członkowskie mają obowiązek informowania Komisji Europejskiej o krajowych przepisach dotyczących kar stosowanych w odniesieniu do naruszeń przepisów tego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) nr 165/2014.


Na oficjalnej stronie, Unia Europejska opublikowała wyciągi z taryfikatorów:

Na ten moment brakuje jeszcze informacji z 5 krajów członkowskich: Belgii, Irlandii, Włoch, Malty oraz Rumunii.

Obecnie, udostępnione taryfikatory opublikowane są w języku angielskim. Jednak zgodnie rozporządzeniem 561 mają zostać udostępnione we wszystkich językach UE. Taryfikatory są ustandaryzowane i podobne do tabeli z rozporządzenia 2016/403.

W niektórych przypadkach krajowe systemy kar będą wymagać dostosowania po przyjęciu zaktualizowanej klasyfikacji wagi naruszeń, która będzie uwzględniać nowe przepisy wprowadzone w ramach Pakietu Mobilności. 

Na ten moment w niektórych tabelach nie ma także wszystkich kar, np. tych związanych z odpoczynkami 45-godzinnymi w kabinie pojazdu, o które często pytają przewoźnicy. Większość krajów nie wprowadziła także do swojego porządku prawnego kar związanych z nowymi naruszeniami np. kwestią organizacji powrotu kierowcy do kraju co 4 tygodnie.