20 marca 2020 roku decyzję w sprawie odstępstw od norm czasu pracy wydali Niemcy. BAG (Bundesamtes für Güterverkehr) poinformowało na swojej stronie internetowej, że Rząd Federalny Niemiec wprowadził wyjątki od norm czasu prowadzenia pojazdu, które będą obowiązywać do 17 kwietnia 2020 roku.

Według oświadczenia BAG wyjątki będą dotyczyć przewozu:

  • towarów codziennego użytku (w szczególności żywności i paszy) między miejscami produkcji, przechowywania i sprzedaży;
  • towarów do opieki medycznej, a także do powstrzymywania, kontroli i zarządzania pandemią SARS-CoV-2 (w szczególności produkty do analizy infekcji, wyposażenie ochronne odpowiednie do infekcji, środki dezynfekujące itp.).

W przypadku powyższych przewozów wprowadzono następujące odstępstwa:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu można wydłużyć do dziesięciu godzin maksymalnie pięć razy w tygodniu (odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006). Należy również przestrzegać przepisów dotyczących maksymalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu (56 godzin) i dwutygodniowego (90 godzin), które są uregulowane w art. 6 ust. 2 i 3 rozp. 561/2006;
  • można zastosować dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, pod warunkiem, że:
  • w każdych czterech tygodniach mają być co najmniej dwa tygodniowe odpoczynki regularne i dwa skrócone;
  • po wykonaniu dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych, kolejny ma być regularny odpoczynek tygodniowy wraz z rekompensatą za dwa poprzednie skrócenia (odstępstwo od art. 8 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 561/2006).

Inspekcja niemiecka zaznaczyła, że kierowcy mogą skorzystać z odstępstw tylko wtedy, kiedy nie będzie to miało wpływu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Rząd Federalny Niemiec wprowadził jeszcze jedno ułatwienie, które jest dość kontrowersyjne. Polega o no na tym, że prowadzić samochód ciężarowy w czasie pandemii mogą także kierowcy bez ważnego kodu "95" w prawie jazdy. Tacy kierowcy do 17 kwietnia 2020 roku będą mogli wykonywać przewozy samochodami ciężarowymi niezbędnego zaopatrzenia w środki medyczne oraz towary codziennego użytku. Mimo wszystko zalecamy, aby kierowcy posiadali odpowiednie prawo jazdy.

Zachęcamy do śledzenia bieżących odstępstw w zakresie czasu pracy kierowców w poszczególnych krajach na stronie https://www.ocrk.pl/

W dalszym ciągu zalecamy rozwagę w stosowaniu odstępstw.
Nawet jeśli takie będą miały miejsce, należy je opisać!

Tutaj znajdziesz informację na temat opisywania naruszeń