Końcem marca PIP przyjęło stanowisko dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w sprawie wymaganej dokumentacji oraz naliczenia wynagrodzenia pracowników (również kierowców zawodowych). 

W dniu 31 marca 2021 roku  Departament Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy wskazał, że kwota wynagrodzenia cudzoziemca, określona w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o powierzeniu pracy, obejmuje wyłącznie wykonywanie pracy w wymiarze określonym ww. dokumentami legalizującymi pracę:


„należy przyjąć, że kwota wynagrodzenia cudzoziemca wskazana w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu nie obejmuje świadczeń związanych z ewentualnym wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych (a także w godzinach nocnych), niezależnie od formy wypłacania tych świadczeń. Nie powinno mieć zatem znaczenia, czy świadczenia te przybierają formę wynagrodzenia wraz z odpowiednim dodatkiem, czy też są one wypłacane w formie ryczałtu.”


Ponadto
Departament Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy ostrzega, że:


„że w przypadku, gdy we wniosku o wydanie zezwolenia za pracę, w oświadczeniu lub w trakcie postępowania w tych sprawach pracodawca wyraźnie wskazał, że podana kwota wynagrodzenia obejmuje dodatkowe, ryczałtowo wypłacane składniki i kwota ta została uwzględniona w zezwoleniu na pracę lub w oświadczeniu, nie można zarzucić pracodawcy wypłacającemu wynagrodzenie określone w zezwoleniu na pracę naruszenia warunków określonych w tym zezwoleniu.”


Nowe stanowisko zostało przekazane już do wszystkich Okręgowych Inspektoratów Pracy, dlatego podejrzewamy, że rozpoczną się wzmożone kontrole związane z zatrudnianiem obcokrajowców. Na pewno weryfikacji podlegać będzie zgodność kwot faktycznego wynagrodzenia za pracę z kwotą w oświadczeniach o powierzeniu pracy lub zezwoleniu na pracę. 

 

Wspólnie z Grupą Inelo rekomendujemy, aby: 

  1. Zweryfikować wszystkie dotychczasowe dokumenty legalności zatrudnia obcokrajowców w zakresie zgodności kwot wynagrodzenia ustalonego umową o pracę, a zawartego w oświadczeniu lub zezwoleniu na pracę. W sytuacji gdy do oświadczenia lub zezwolenia podana została łączna kwota brutto pracownika (zawierająca ryczałt za godziny nadliczbowe, godziny pracy w nocy oraz dyżury) bez podziału na składniki ją tworzące należy skontaktować się z firmą rozliczającą Państwa czas pracy kierowców.
  2. We wnioskach o zezwolenie na pracę lub oświadczeniu o powierzeniu pracy dla nowo zatrudnianych obywateli państw trzecich wpisywać kwoty wynagrodzenia brutto, będącej równowartością kwoty wynagrodzenia bez składników ryczałtowych (najczęściej jest kwota równa lub wyższa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym) lub wskazywanie w pozycji proponowanego wynagrodzenia kwoty (łącznej) obejmującej dodatkowe, ryczałtowo wypłacane składniki.Dodatkowo przypominamy, że legalnie zatrudnienie cudzoziemca niebędącego obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii możliwe jest gdy zostaną spełnione łącznie 3 warunki:

  1. uzyskasz zezwolenie na pracę dla danego cudzoziemca (ewentualnie zezwolenie na pracę sezonową) albo wystawisz dla niego oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i zostanie ono wpisane do ewidencji oświadczeń powiatowego urzędu pracy (dotyczy obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii), inna możliwość to uzyskanie przez samego cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (czyli tzw. zezwolenia jednolitego);
  2. cudzoziemiec legalnie przebywa na terytorium Polski, tzn. posiada odpowiednie dokumenty pobytowe (np. wizę lub kartę pobytu); 
  3. podstawa pobytu cudzoziemca na obszarze Polski pozwala mu na wykonywanie pracy (nie jest to np. wiza turystyczna lub inny dokument wykluczający podjęcie pracy Źródło: www.ocrk.pl
Źródło: www.pip.gov.pl