Niemcy zawiesili weekendowe zakazy ruchu dla ciężarówek wiozących artykuły higieniczne i spożywcze z długim terminem przydatności. Ograniczenia niestety nie dotyczą całego kraju. Każdy z landów wprowadził podobne, choć minimalnie różniące się odstępstwa. Różny jest także okres obowiązywania odstępstw. Planując trasę przejazdu, warto zapoznać się z obowiązującymi zasadami w każdym z poszczególnych landów. 

Zobacz plik źródłowy

Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki szczególnego odstąpienia od obowiązku rzeczonego zakazu, wymagane będzie zezwolenie na taki przejazd. Organami odpowiedzialnymi za wydanie zezwolenia są niższe organy ruchu drogowego, urzędy okręgowe i niezależne miasta. Właściwym organem wydającym zezwolenie jest organ, w którego okręgu rozpoczyna się przejazd, lub organ, w którego okręgu wnioskodawca ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub oddział.