Aktualna sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa sprawia, że przewoźnicy i osoby zainteresowane nie zawsze są w  stanie dopełnić niezbędnych formalności lub procedur wymaganych niektórymi przepisami, związanymi z odnawianiem, przedłużaniem lub utrzymaniem ważności:

 • certyfikatów
 • świadectw
 • licencji
 • zezwoleń

Ponadto organom państw członkowskim często trudno jest zapewnić, aby odpowiednie wnioski złożone przez przewoźników zostały rozpatrzone przed upływem mających zastosowanie terminów.

Z tego powodu zostało przygotowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r., ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19, dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia poszczególnych okresowych kontroli i szkoleń w wybranych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu, które obowiązuje od 4 czerwca 2020 r.

Z nowego rozporządzenia wynika automatyczne przedłużenie ważności najważniejszych dokumentów transportowych, takich jak:

 • świadectwo kwalifikacji zawodowej,
 • prawo jazdy,
 • kod 95,
 • badania okresowe tachografu,
 • kart do tachografów,
 • przeglądów technicznych,
 • licencji wspólnotowych,
 • zabezpieczenia finansowego,
 • certyfikatów bezpieczeństwa.

JAKIE DOKUMENTY I DO KIEDY ZOSTAJĄ PRZEDŁUŻONE W CAŁEJ UE?

CZY ZASADY W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ?

Tak. Zasady w poszczególnych Państwach mogą się różnić od siebie, ale nie będzie to miało negatywnego wpływu na przewozy międzynarodowe. W przypadku wybranych dokumentów państwa członkowskie, które nie odnotowały opóźnień i utrudnień, np. przy wydawaniu kart kierowców, mogą o tym fakcie poinformować KE i w ten sposób dla kierowcy z tego kraju nie będzie stosowane automatyczne przedłużenie poszczególnych dokumentów.

Istotne jednak jest to, że nawet jeśli w takim państwie będzie kontrolowany kierowca z zagranicznej firmy, to kontrolujący ma obowiązek uwzględnić, że w państwie firmy tego kierowcy takie przedłużenia zostały przyjęte. KE będzie publikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzje poszczególnych krajów, o niestosowaniu przedłużeń ważności poszczególnych dokumentów.

WAŻNE! Większość krajów, w tym Polska zgłosiła już wyjątki do przyjętego rozporządzenia. Firmy transportowe z Polski mogą w całej UE stosować wyjątki dotyczące przedłużenia wszystkich dokumentów poza badaniami technicznymi oraz kalibracją tachografu (oznaczone na czerwono w tabeli). Dla rodzimych firm odstępstwa wprowadzane od w/w przepisów w innych krajach UE nie mają znaczenia, ponieważ podczas kontroli polskiego kierowcy za granicą – kontrolujący dostosowuje się do przedłużeń dokumentów przyjętych przez Polskę.

Ponadto przewidziana została możliwość wydłużenia okresów, w których dokumenty pozostają ważne (po uprzedniej zgodzie KE) – to rodzaj zabezpieczenia w razie pogłębienia pandemii. Przytoczone przepisy pomogą rozwiązać często sporne dotychczas sytuacje i ułatwić wykonywanie przewozów międzynarodowych.


Źródła: